Nieuwe regels zorgen voor veiligheid

21 december 2018
Op 1 maart 2019 wordt de nieuwe veldnorm evenementenhulpverlening ondertekend. Deze norm is opgesteld door een projectgroep met steun van organisaties en instanties uit het veld. Wat heeft deze norm straks voor gevolgen voor de hulpverlening?

Volgens de officiële doelstelling zal ‘de Veldnorm Evenementenzorg beschrijven wat goede evenementenzorg is en hoe de kwaliteit en patiëntveiligheid geborgd kan worden. Daarnaast gaat hij helderheid verschaffen over de verschillende termen en definities die gebruikt worden in de evenementenzorg en normen stellen wat betreft competenties, zorgniveaus, inzet, registratie en evaluatie.’
Mede vanuit het ministerie van Volksgezondheid (VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en GHOR Nederland(zie kader), maar vooral vanuit het veld zelf is het idee ontstaan dit te doen. In Nederland is momenteel een wildgroei aan organisaties die evenementenhulpverlening leveren en er waren nog geen eenduidig gestelde eisen vanuit de regionale GHOR aan de invulling hiervan.
Eerstehulpverleners
Wat is goede evenementenzorg op het niveau van Eerste Hulp, wat is het profiel van een zorgverlener en aan welke eisen moet de inzet van eerstehulpverleners voldoen? Al deze vragen zijn uitgewerkt in de veldnorm. Daarnaast is vastgesteld aan welke minimale eisen een EHBO-vereniging of organisatie moet voldoen. Ook moeten EHBO’ers op een evenement minimaal met z’n tweeën werken en dient er altijd een AED aanwezig te zijn.
Herkenbaarheid
Een ander belangrijk punt dat in de veldnorm wordt omschreven, is de herkenbaarheid. ‘We zien nu nog EHBO-ers rondlopen in ambulancekleding, dit is niet wenselijk. Eind 2018 is de ambulancezorg overgegaan op nieuwe werkkleding waar auteursrechten op zitten. De hulpverlener moet goed herkenbaar zijn (kleding of veiligheidsvest) waarbij er een duidelijk onderscheid is tussen EHBO en de zorgprofessional. Ook de post moet als EHBO-post (of medische post) herkenbaar zijn’, aldusPim de Ruijter, arts en een van de leden van de werkgroep.
De evenementenzorgverlener moet dus herkenbaar zijn voor publiek, zorgvragers en zorgverleners van reguliere hulpdiensten. Bovendien moet de kleding duidelijkheid verschaffen over de functie en het niveau waarop de evenementenzorgverlener is ingezet, en mag het niet lijken op de uniformen van de ambulancezorg, MMT of GHOR.

Verslaglegging
Wat voor veel EHBO’ers als iets nieuws komt, is dat er vanaf 1 januari tijdens evenementen ook verslag moet worden uitgebracht over de EHBO-werkzaamheden. ‘Soms zijn er vanuit een zorgvrager of diens familie vragen/klachten over de behandeling op een evenement. Dit kan zijn als er bijvoorbeeld sprake is van letsel als gevolg van een (onjuiste) behandeling of als de zorgvrager slachtoffer is van een misdrijf/mishandeling. Wanneer gegevens niet genoteerd of terug te vinden zijn, is het lastig deze informatie te verstrekken. Bij calamiteiten of fouten in de evenementenzorg moet informatie over de behandeling terug te vinden zijn, ook om herhaling zo mogelijk te voorkomen. De nieuwe privacywetgeving (AVG) stelt strenge eisen aan registratie en opslag van persoons- en gezondheidsgegevens. De evenementenzorgorganisaties (EZO’s, red.) dienen zich aan deze eisen te houden’, aldus De Ruijter.
Aanvullende handelingen
Op evenementen worden tegenwoordig vaak zogenaamde EHBO-plussers, ALS-ondersteuners of hulpverleners onder andere benaming ingezet als EHBO’er, om zo het tekort aan gespecialiseerd medisch personeel op te vangen. Hierbij is een wildgroei ontstaan aan namen, maar ook aan taken. Zo mogen EHBO’ers bij sommige EZO’s zelfstandig zuurstof toedienen of allerlei vitale functies meten. In de veldnorm staat omschreven dat zulke metingen alleen door een EHBO’er mogen worden gedaan indien er een zorgprofessional (verpleegkundige, arts) beschikbaar is om de gemeten waarde te interpreteren en daarop een beleid in te stellen. Daarnaast beschrijft de veldnorm onder welke voorwaarden aanvullende handelingen door eerstehulpverleners mogen worden uitgevoerd.
Meer informatie over de veldnorm is te lezen op Evenementenz.org.

Bron:ehbo.nl